SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Adventný veniec 2023
Kňazské jubileá 2017
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Kňazské jubileá 2017
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
14.8.2015
Realizácia zemných prác: bagrovanie, navážanie zeminy, dodávka stavebného materiálu - kamenná drť, piesok, na výstavbu vodovodu v obci Tulčík
TROK, s.r.o., 08212 Trnkov 13
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 TROK, s.r.o., 08212 Trnkov 13
Názov Zmluva o dielo
Predmet Realizácia zemných prác: bagrovanie, navážanie zeminy, dodávka stavebného materiálu - kamenná drť, piesok, na výstavbu vodovodu v obci Tulčík
Dátum uzavretia 14.8.2015
Dátum zverejnenia 14.8.2015
6.8.2015
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (Obec Tulčík - palubovka TV)
XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo č. 201535
Predmet Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (Obec Tulčík - palubovka TV)
Dátum uzavretia 6.8.2015
Dátum zverejnenia 6.8.2015
30.6.2015
Realizácia stavby: "Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na ZŠ Tulčík č. 116"
XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo č. 201531
Predmet Realizácia stavby: "Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na ZŠ Tulčík č. 116"
Dátum uzavretia 30.6.2015
Dátum zverejnenia 30.6.2015
6.5.2015
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (fasáda TV)
XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo č. 201517
Predmet Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (fasáda TV)
Dátum uzavretia 6.5.2015
Dátum zverejnenia 6.5.2015
28.4.2015
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015
HYDROLAND s.r.o., Čermeľská cesta 1439/24, 04001 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 HYDROLAND s.r.o., Čermeľská cesta 1439/24, 04001 Košice
Názov Zmluva o dielo č. 6/2015
Predmet Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015
Dátum uzavretia 28.4.2015
Dátum zverejnenia 28.4.2015
17.4.2015
Úprava - poníženie rozsahu cedovanej časti stavby: "Tulčík - vodovod"
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice /cesionár/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík /cedent/
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice /cesionár/
Názov Dodatok č. 3 k Zmluve o postúpení práv investora č. 931/230/2008/IÚ na stavbe: "Tulčík - vodovod"
Predmet Úprava - poníženie rozsahu cedovanej časti stavby: "Tulčík - vodovod"
Dátum uzavretia 17.4.2015
Dátum zverejnenia 17.4.2015
16.1.2015
Spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí Objednávateľa na čerpanie NFP na jeho projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
P4U, s.r.o., Tranovského 55, 84102 Bratislava IV
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 P4U, s.r.o., Tranovského 55, 84102 Bratislava IV
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí Objednávateľa na čerpanie NFP na jeho projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Dátum uzavretia 16.1.2015
Dátum zverejnenia 16.1.2015
9.1.2015
Nájom plynárenských zariadení
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /nájomca/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík /prenajímateľ/
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /nájomca/
Názov Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 55/2014/RCV
Predmet Nájom plynárenských zariadení
Dátum uzavretia 17.12.2014
Dátum zverejnenia 9.1.2015
2.12.2014
Zmena čl. VIII Záverečné ustanovania v Nájomnej zmluve č. 403/2010-Z zo dňa 09.08.2010
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Názov Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 403/2010-Z zo dňa 09.08.2010 vrátane Dodatku č. 1, č. Dodatku 446/2010-Z zo dňa 27.08.2010 a Dodatku č. 2, č. Dodatku 2050/2012-PR zo dňa 11.10.2012
Predmet Zmena čl. VIII Záverečné ustanovania v Nájomnej zmluve č. 403/2010-Z zo dňa 09.08.2010
Dátum uzavretia 2.12.2014
Dátum zverejnenia 2.12.2014
12.11.2014
Nehnuteľnosti na LV č. 1256 ako E-KN par.č. 2, E-KN par.č. 1466/11 a C-KN par.č. 1073/2
Obec Tulčík /predávajúci/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Rímskokatolícka cirkev farnosť Tulčík, Tulčík 1, 082 13 Tulčík /kupujúci/
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík /predávajúci/
Názov Kúpna zmluva
Predmet Nehnuteľnosti na LV č. 1256 ako E-KN par.č. 2, E-KN par.č. 1466/11 a C-KN par.č. 1073/2
Dátum uzavretia 7.11.2014
Dátum zverejnenia 12.11.2014
10.11.2014
Predaj pozemku parcely registra E KN č. 142 na LV č. 1256
Obec Tulčík /predávajúci/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Milan Radačovský r. Radačovský, Volgogradská 4794/80, 080 01 Prešov /kupujúci/
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík /predávajúci/
Názov Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti
Predmet Predaj pozemku parcely registra E KN č. 142 na LV č. 1256
Dátum uzavretia 10.11.2014
Dátum zverejnenia 10.11.2014
3.11.2014
Pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
Názov Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2014-0199/OPIS
Predmet Pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Dátum uzavretia 3.11.2014
Dátum zverejnenia 3.11.2014
30.10.2014
Úprava: - postavenia odborovej organizácie a vzájomné strany zmluvných strán, - pracovnoprávnych vzťahov, - platobných podmienok, - sociálnej oblasti a sociálneho fondu
Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy so sídlom v Kapušanoch
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík /zamestnávateľ/
Zmluvná strana 2 Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy so sídlom v Kapušanoch
Názov Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Predmet Úprava: - postavenia odborovej organizácie a vzájomné strany zmluvných strán, - pracovnoprávnych vzťahov, - platobných podmienok, - sociálnej oblasti a sociálneho fondu
Dátum uzavretia 30.10.2014
Dátum zverejnenia 30.10.2014
16.10.2014
Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa projektovej dokumentácie
Michal Jankiv - Kugas, Marka Čulena 29, 080 01 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Michal Jankiv - Kugas, Marka Čulena 29, 080 01 Prešov
Názov Zmluva o dielo č. 20/2014
Predmet Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa projektovej dokumentácie
Dátum uzavretia 16.10.2014
Dátum zverejnenia 16.10.2014
22.9.2014
Spracovanie Evidencie pohrebiska podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Milan Groško, Miňovce č. 40, 090 32 Miňovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Milan Groško, Miňovce č. 40, 090 32 Miňovce
Názov Zmluva o dielo
Predmet Spracovanie Evidencie pohrebiska podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Dátum uzavretia 22.9.2014
Dátum zverejnenia 22.9.2014
22.9.2014
Poskytovanie odborných rád a usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Tulčík v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z.
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Poskytovanie odborných rád a usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Tulčík v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z.
Dátum uzavretia 22.9.2014
Dátum zverejnenia 22.9.2014
27.8.2014
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
SE GROUPPE s.r.o., Priekopnícka 32, 821 06 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 SE GROUPPE s.r.o., Priekopnícka 32, 821 06 Bratislava
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Dátum uzavretia 27.8.2014
Dátum zverejnenia 27.8.2014
27.8.2014
Vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa stavby na predmet obstarávania "Protipovodňová ochrana obce Tulčík"
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
Názov Mandátna zmluva
Predmet Vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa stavby na predmet obstarávania "Protipovodňová ochrana obce Tulčík"
Dátum uzavretia 27.8.2014
Dátum zverejnenia 27.8.2014
12.8.2014
Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom
CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom
Dátum uzavretia 12.8.2014
Dátum zverejnenia 12.8.2014
28.4.2014
Prenájom nehnuteľnosti na parcele č. 1675 o výmere 2466 m2, inv. č. 2008
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, 082 13 Tulčík
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, 082 13 Tulčík
Názov Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Predmet Prenájom nehnuteľnosti na parcele č. 1675 o výmere 2466 m2, inv. č. 2008
Dátum uzavretia 28.4.2014
Dátum zverejnenia 28.4.2014
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00