SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Oslava 90.výročia futbalového klubu Tulčík
Tanečná zábava 2023
Tulčícke korzo 2023
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Adventný veniec 2023
Beh májovým Tulčíkom 2014
A
A
A

Drobné stavby

Príjem žiadostí pre obec Tulčík:

Sekretariát

Tel. kontakt: 051 / 7481 249

 

- stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

 

K vybaveniu potrebujete:

- Ohlásenie drobnej stavby (Žiadosť s prílohami)

- Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku

- Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach vlastnícke alebo iné právo k stavbe je možné nahradiť čestným vyhlásením v žiadosti

- Kópiu z katastrálnej mapy

- Jednoduchý technický opis uskutočnenia drobnej stavby

- Výkresová dokumentáciu

 

Pri ohlásení drobnej stavby:

- Situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb)

- Jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad)

- Jednoduchý technický popis drobnej stavby

 

Pri ohlásení oplotenia:

- Kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia

- Jednoduchý nákres stavebného riešenia

- Jednoduchý technický popis drobnej stavby

 

Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí:

- Projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD

 

Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác):

- Náčrt starý a nový stav

- Statický posudok (podľa povahy veci)

- Súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby

- Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca

- Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Prešov ak sa drobná stavba má uskutočniť v pamiatkovo chránenom území

- Vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté

- Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list

- Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Poznámka: Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

 

Upozornenie:  Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

 

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Obce, stavebného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

 

Poplatok:

10,00 € Ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu

30,00 € Ohlásenie drobnej stavby pre právnickú osobu

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní od podania ohlásenia

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00