SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Vianočná besiedka 25.12.2023
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Obec Tulčík
Oslava životného jubilea 100. rokov- pani Anna Lešková
Tulčícke ochotnícke divadlo, Žobrácke dobrodružstvo-16.4.2023
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
A
A
A

Bývanie

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného čísla

Označovanie budov súpisnými číslami obec vykonáva na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§2c), vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. SÚPISNÉ ČÍSLO JE PRIDEĽOVANÉ KAŽDEJ BUDOVE.

 

Podľa čl. II ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo bytovým a nebytovým budovám, vedie evidenciu súpisných čísel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec tabuľky rovnakého vzoru na vlastné náklady. Vlastník (správca) budovy je povinný tabuľku so súpisným číslom umiestniť na budovu na viditeľné miesto.

Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo môže obec na žiadosť vlastníka, ale aj bez žiadosti vlastníka, ak sa zmení alebo pominie dôvod pre ktorý bolo určené.

 

K vybaveniu potrebujete (Určenie súpisného čísla):

- Žiadosť o určenie súpisného čísla sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné priložiť:

      - doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená

      - právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak ho stavba vyžadovala)

      - príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu (ak príslušný orgán upustil od kolaudácie)

      - stavebné povolenie (pri rozostavanej stavbe)

      - geometrický plán

      - zameranie adresného bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      - údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

- V prípade, že po vydaní kolaudačného rozhodnutia došlo k zmene vlastníka stavby, žiadateľ sa preukáže dokladom o nadobudnutí stavby.

- Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom

 

K vybaveniu potrebujete (Zmena alebo zrušenie súpisného čísla):

- Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla môže podať vlastník budovy na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné priložiť:

      - doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove

      - geometrický plán

      - zameranie adresného bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla

      - dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. Rozhodnutie o odstránení stavby a pod.)

- Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom

 

K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené pred 1.10.1976):

- K žiadosti o určení súpisného čísla, je potrebné priložiť:

      - doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená

      - užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe

      - geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy

      - zameranie adresného bodu

      - Čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané)

 

 

Poplatok:

6,00 € za vydanie tabuľky orientačného čísla  (cena podľa aktuálnej faktúry dodávateľa)

2,00 € za overenie podpisu na čestnom vyhlásení

 

Lehota na vybavenie:

podľa zákona 30 dní 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00