SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Október - mesiac úcty k starším (23.10.2016)

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

K vybaveniu potrebujete:

- Žiadosť vrátane príloh

     - Doklad o vlastníctve

     - Kópia katastrálnej mapy predmetného územia

     - 1x pôvodná situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí

     - 1x pôvodný projekt stavby overený stavebným úradom

     - 3x projekt stavby overený projektantom (súhrnná správa obsahujúca údaje v rozsahu navrhovanej zmeny, 3x situáciu osadenia stavby ak sa mení vonkajšie pôdorysné usporiadanie stavby, výkresová dokumentácia v rozsahu navrhovanej zmeny, statické posúdenie navrhovanej zmeny (ak ide o zásah do nosnej konštrukcie). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

     - Doklad o zaplatení správneho poplatku

     - Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností ak došlo k zmene týchto vlastníkov od vydania stavebného povolenia

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

50,00 €

Lehota na vybavenie:

 

do 60 dní od podania žiadosti

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00