SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Tulčícke korzo 2023
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Beh májovým Tulčíkom 2016
Kňazské jubileá 2017
Beh májovým Tulčíkom 2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

K vybaveniu potrebujete:

- Žiadosť spolu s prílohami 

- Geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený správou katastra

- Adresný bod

- Kópia pôvodného stavebného povolenia

- Revízne správy a testy: elektro, plyn, komín, nepriepustnosť žumpy, tlaková skúška vodovodu a kanalizácie

- V prípade napojenia na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu, zmluvu s vodárňami o dodávke vody z vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou

- Preberací protokol (v prípade realizácie stavby dodávateľsky)

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy

- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením)

- V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

- Energetický certifikát

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

rodinný dom - 35,00 €

bytový dom - 120,00 €

chata  zastavaná plocha do 25 m2 - 25,00 €

chata  zastavaná plocha nad 25 m2 - 50,00 €

stavebné úpravy     rodinný dom + chata - 25,00 €

bytový dom - 50,00 €

garáž - 20,00 €

prípojky - 20,00 €

ČOV - 20,00 €

parkoviská - 20,00 €

bazény, sklady - 20,00 €

 

Lehota na vybavenie:

30 - 60 dní od podania žiadosti

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00