SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
Kňazské jubileá 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
Obecná zabíjačka 9.12.2023
Beh májovým Tulčíkom 2024- ocenenia
A
A
A

Stavebné povolenie

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

K vybaveniu potrebujete:

- Žiadosť vrátane príloh

     - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku

     - Kópia katastrálnej mapy predmetného územia

     - 3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná v zmysle §9 vyhl. 453/2000 Z. z., vrátane technickej správy o energetickej hospodárnosti budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

     - Kópia právoplatného územného rozhodnutia (ak bolo vydané)

     - Správny poplatok

     - Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy

     - Stanoviská účastníkov konania

     - Vyhlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne

Upozornenie:  V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

- stavby na bývanie

rodinný dom - 50,00 €

bytový dom - 200,00 €

- stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25,00 €

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50,00 €

- stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu - 35,00 €

bytové domy - 100,00 €

- na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:

garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 €

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 €

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,00 €

na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 €

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady -30,00 €

- na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:

garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,00 €

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50,00 €

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50,00 €

na spevnené plochy a parkoviská - 50,00 €

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,00 €

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,00 €

- na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

- do 50 000 eur vrátane - 100,00 €

- nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200,00 €

- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400,00 €

- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600,00 €

- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800,00 €

- nad 10 000 000 eur - 1 000,00 € 

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,00 €

 

Lehota na vybavenie:

do 60 dní od podania žiadosti

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00