Náhodná fotografia

Návrh na povolenie zmeny stavby

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

K vybaveniu potrebujete:

 • Vyplnený návrh spolu s prílohami
  • Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • Kópia katastrálnej mapy
  • 3x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí
  • 3x projekt stavby - nový stav (vrátane statického posúdenia projektovej dokumentácie stavby a požiarno-bezpečnostného riešenia stavby). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  • 1x projekt stavby - starý stav. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

 • 30,00 € 

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania návrhu

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby