Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku rok 2021

 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 17.2.2021