Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 4.2.2019