Zmluvy 2018


Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
  Obec Tulčík URBEKO s.r.o., Konštantínova 3, 08001 Prešov, IČO: 43803296 Vypracovanie dokumentácie: "Zmeny a doplnky  č. 2/2018 ÚPN obce Tulčík Zmluva o dielo č. 0217/2018  19.02.2018  19.02.2018
  Obec Tulčík STANIM, s.r.o., Šindliar 138, 08236, IČO: 36791822 /mandatár/ Výkon činnosti spojenej s obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN obce Tulčík" Mandátna zmluva č. 01/2018-ÚP 07.03.2018 09.03.2018
  Obec Tulčík Ing. Milan Staško - STAREKO, Tulčík 171, 082 13 Tulčík, IČO: 36905950 Rozdelenie existujúcej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Novostavba Materskej školy v Tulčíku na 2-etapy. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.11.2015 03.04.2018 03.04.2018
  Obec Tulčík Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 81361 Bratislava, IČO: 31364501 Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve z dôvodu, že Budúci oprávnený potrebuje preukázať právny vzťah k Budúcemu zaťaženému pozemku v správe Budúceho povinného. Zmluva č. 865613001-1-2018-ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 04.04.2018 06.04.2018