Informácia o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov PSK v obci Tulčík

Odpis zápisnice