Starosta

 
 

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

 

Funkcie starostu: 

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia

  • vykonáva obecnú správu

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom

 

Právne postavenie a plat starostu obce upravuje Zákon NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. Zákon upravuje právne postavenie starostu obce, ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostu zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku, ktorý určuje zákon. Starostke obce Tulčík podľa počtu obyvateľov patrí 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy. Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Plat starostu nemôže byť nižší ako takto vypočítaný plat.
 
Starostka obce: Ing. Janka Šoltésová

adresa – obecný úrad: 082 13 Tulčík 178
telefón, fax – obecný úrad: 051 / 7481 249
e-mail: starosta@tulcik.sk

adresa – privat: 082 13 Tulčík 193
telefón – privat: 051 / 7789 504
mobil: 0918 678 508